Voorwoord

Focus op duurzaamheid en ketensamenwerking

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen voor Lefier in 2018 was de invoering van een nieuw huurbeleid. Een huurbeleid dat recht doet aan de grote verschillen in de huurmarkten in ons werkgebied. Met ons nieuwe huurbeleid worden huurprijs en kwaliteit van de woning binnen een periode van vijf jaar rechtstreeks met elkaar verbonden. Om dit te bereiken zijn in 2018 ongeveer 9.500 woningen in huurprijs verlaagd. Ongeveer eenzelfde aantal woningen krijgt de komende jaren een huurverhoging, boven inflatie, om het bij de woning passende huurniveau te bereiken. Hierover hebben we met de huurdersorganisaties een convenant gesloten met een looptijd van 5 jaar. 

Focus op duurzaamheid
Binnen ons strategische thema Rentmeesterschap leggen we de laatste jaren de nadruk op de energietransitie via renovaties en nieuwbouw van gasloze woningen. In 2018 hebben we 27 nieuwe woningen opgeleverd, 509 woningen gerenoveerd en 277 woningen Nul-op-de-Meter gemaakt. De totale kasstroom aan investeringen in ons vastgoed bedroeg €69 miljoen, het hoogste niveau sinds een aantal jaren. In de afgelopen jaren hebben we bij de renovatie en verduurzaming van woningen ons vooral gefocust op het Nul-op-de-Meter maken van woningen. In onze portefeuillestrategie voor de komende jaren gebruiken we ook andere maatregelen om het energieverbruik en de CO2 uitstoot van woningen te verminderen. We onderkennen dat er op dit gebied nieuwe mogelijkheden in de techniek en markt ontstaan. Dit vereist van ons flexibiliteit in de manier waarop we onze doelstellingen op het gebied van de energietransitie kunnen bereiken.

We merken dat ketensamenwerking in het sociale domein steeds belangrijker wordt om goed te kunnen reageren op de toenemende sociale complexiteit in wijken en buurten waar Lefier woningen verhuurt. Zo zien we een toename van het aantal huurders in bijzondere doelgroepen en het aantal gevallen van overlast. We werken daarom steeds intensiever samen met gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. 

Een deel van onze inzet is gericht op het bestrijden van armoede. In Stadskanaal en Nieuw-Buinen deden we een pilot met de VoorzieningenWijzer. Onze medewerkers gingen met ruim 130 huurders in gesprek over (gemeentelijke) vergoedingen en mogelijke besparing in de uitgaven. Met resultaat, want het blijkt dat een huurder op deze manier gemiddeld €600 per jaar kan besparen. 

De gevolgen van de aardbevingen blijven ons – en een deel van onze huurders - op allerlei manieren bezig houden. In maart 2018 deelde de minister mee dat de gaswinning versneld wordt afgebouwd. Daardoor wijzigde de bepaling van de gebieden waar versterking noodzakelijk is opnieuw. Op alle belangrijke onderdelen in dit dossier (afhandeling fysieke schades, waardevermindering en versterking) lijkt er enerzijds voortgang geboekt te worden. Toch blijkt in de praktijk vaak dat we te maken hebben met dagkoersen en dat we sterk afhankelijk zijn van externe partijen. Wel zijn wij van mening dat het totale risico voor Lefier door ons beheerst kan worden. 

Een gebeurtenis die we niet snel zullen vergeten, was het bezwijken van een balkon van een van onze woningen aan de West-Indischekade in Groningen. Een enorme schrik, voor bewoners en ook voor Lefier. We hebben direct veiligheidsmaatregelen getroffen en laten onderzoeken hoe dit kon gebeuren. In 2019 hebben we alle uitkragende balkons van deze flats versterkt. Ook zijn we in 2019 gestart met het onderzoeken van ruim 1300 vergelijkbare balkons binnen onze woningvoorraad.   

Ruimte voor verbetering
Over onze operationele kwaliteit zijn we nog niet op alle onderdelen tevreden. De beheersing van huurachterstanden en huurderving is op orde. Dat geldt nog niet voor onze onderhoudsprocessen. Dit uit zich in een te beperkte kostenbeheersing en klanten die ons lager waarderen dan wij wensen. Die klantwaardering is voor ons van groot belang. We werken er hard aan om de resultaten van de zes interne ontwikkellijnen die wij hebben ingezet in de komende twee jaren zichtbaar te maken. Naast een hogere klantwaardering moet dit ook een afname van de bedrijfskosten opleveren.

In december namen we afscheid van bestuurder Lex de Boer. We danken hem voor zijn bijdrage aan  de ontwikkeling van Lefier de afgelopen 6 jaar. Per 7 januari 2019 is Margriet Drijver benoemd als interim bestuurder.

Kortom, we kijken terug op een jaar waarin op alle fronten veel is gebeurd. Wat we bereikt hebben, is vooral te danken aan de inzet van onze medewerkers. Zij verdienen alle lof. Er komt veel op hen af en we stellen voortdurend eisen aan hun aanpassingsvermogen. Daarom blijven we investeren in opleidingen en trainingen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vragen datzelfde van hen. 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons jaarverslag, dan hoor ik graag van u. 

 

Margriet Drijver