Bijlagen

Bijlage 1. Maatschappelijke prestaties per gemeente

In 2018 is in totaal circa € 141,9 miljoen uitgegeven aan maatschappelijke prestaties. Op het vlak van betaalbaarheid worden de huren ten opzichte van de markt voor onze doelgroep extra laag gehouden. In onderstaande tabel een overzicht van de maatschappelijke bestedingen.

Maatschappelijke bestedingen (x € 1.000)

Maatschappelijke bestedingen (x € 1.000)
  2018 2017
nieuwbouw 4.787 13.733
woningverbetering 14.550 8.649
nul-op-meter 30.944 3.884
casco-onderhoud 19.066 19.209
leefbaarheid 3.821 3.750
huurkorting 68.779 62.444
Totaal 141.947 111.668

Huurkorting

Een belangrijk deel van het maatschappelijk budget is besteed aan huurkorting. Ten behoeve van de betaalbaarheid van de huurwoningen voor de doelgroepen van beleid, is minder huur gevraagd dan in de markt mogelijk was geweest. Deze huurkorting bedraagt op jaarbasis circa € 68,8 miljoen. Dit is een korting van 32,5 procent van de gereguleerde huur. In de gemeente Midden-Groningen is deze korting met 34,9 procent het hoogst, in Groningen met 31,7 procent het laagst.

Voor een goede vergelijking zijn in onderstaand figuur de contract huren in procenten van de maximale huur weergegeven.

Kwaliteit

In 2018 is  € 69,3 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. We hebben 509 ingrijpende woningverbeteringen uitgevoerd en 27 nul-op-meter woningen opgeleverd. Daarnaast hebben we gepland onderhoud (zoals schilderwerk, installatieonderhoud en vervangen van kozijnen) uitgevoerd aan onze woningen.

Beschikbaarheid

In 2018 hebben we 27 nieuwe huurwoningen opgeleverd, met een totale investering van € 4,8 miljoen.

Factsheet maatschappelijke prestaties Lefier over verslagjaar 2018            
  Borger-Odoorn Emmen Groningen Midden-Groningen Stads-kanaal Totaal
aantal verhuureenheden in exploitatie            
DAEB-portefeuille            
zelfstandige woningen 1.136 9.250 6.763 4.380 3.832 25.361
onzelfstandige woningen 0 0 2.168 0 0 2.168
intramuraal vastgoed 0 224 501 148 49 922
saldo woongelegenheden 1.136 9.474 9.432 4.528 3.881 28.451
maatschappelijk vastgoed 23 24 26 3 10 86
subtotaal DAEB-portefeuille 1.159 9.498 9.458 4.531 3.891 28.537
Niet-DAEB portefeuille            
zelfstandige woningen 25 241 603 65 140 1.074
parkeren 0 1.156 1.618 179 369 3.322
bedrijfsmatig vastgoed 7 158 264 6 41 476
subtotaal Niet-DAEB portefeuille 32 1.555 2.485 250 550 4.872
totaal 1.191 11.053 11.943 4.781 4.441 33.409
             
mutaties in de DAEB-woongelegenheden            
stand per 31 december 2018 1.114 9.483 9.455 4.592 3.892 28.536
nieuwbouw 22 0 0 0 5 27
aankoop 0 0 2 0 1 3
sloop/onttrekking 0 0 0 ‑58 ‑17 ‑75
verkoop 0 ‑12 ‑29 ‑7 0 ‑48
saldo overige mutaties 0 3 4 1 0 8
stand per 31 december 2018 1.136 9.474 9.432 4.528 3.881 28.451
controle 1.136 9.474 9.432 4.528 3.881 28.451
verschil 0 0 0 0 0 0
             
aantal zelfstandige woningen naar huurprijsklasse (DAEB)            
goedkoop (≤ € 417,34) 264 2.060 2.602 1.035 890 6.851
betaalbaar - laag (€ 417,35 - € 597,30) 731 6.169 3.336 2.916 2.471 15.623
betaalbaar - hoog (€ 597,31- € 640,14) 131 820 520 236 383 2.090
duur tot huurtoeslaggrens (€ 640,15- € 710,68) 10 198 284 182 84 758
duur boven huurtoeslaggrens (> € 710,68) 0 3 21 11 4 39
totaal 1.136 9.250 6.763 4.380 3.832 25.361
             
beschikbaarheid kernvoorraad (tot en met € 597,30) 87,6% 89,0% 87,8% 90,2% 87,7% 88,6%
             
betaalbaarheid (zelfstandige DAEB-woningen)            
gemiddelde kale huur 493 482 443 468 477 469
gemiddelde maximale huur 744 709 649 719 702 695
huur in percentage van de maximale huur 66,3% 68,0% 68,3% 65,1% 67,9% 67,5%
huur in percentage van de maximale huur vorig verslagjaar 67,5% 70,9% 73,4% 67,2% 72,3% 70,9%
totaal verleende korting in 2018 (bedragen x € 1.000) 3.422 25.197 16.718 13.193 10.346 68.779
             
kwaliteit - planmatig onderhoud en verbetering (bedragen x € 1.000)            
casco 1.008 7.575 2.464 5.409 2.611 19.066
contractonderhoud 177 1.600 1.739 1.134 722 5.371
overig 7 144 1.081 104 131 1.466
nieuwbouw 3.914 0 0 0 873 4.787
nul-op-de-meter 0 6.052 9.257 0 15.635 30.944
woningverbetering 0 5.431 9.119 0 0 14.550
totaal 4.922 19.058 20.839 5.409 19.119 69.347
             
leefbaarheid uitgaven (bedragen x € 1.000)            
woonmaatschappelijk werk 3 59 136 18 43 259
aanleg/onderhoud kleinschalige infrastructuur 3 54 17 31 53 158
schone woongeving/overlast/veiligheid 12 252 233 117 43 657
inzet eigen medewerkers 94 829 1.162 344 318 2.747
totaal 112 1.194 1.548 510 457 3.821
personele inzet (in fte's) 1,1 10,4 13,3 3,9 3,8 32,5
             
ontruimingen (aantallen)            
aangezegd vanwege huurachterstand 7 33 37 15 19 111
             
ontruimingen vanwege huurachterstand 3 5 12 8 3 31
. door deurwaarder 3 4 11 8 2 28
. huurder heeft na aanzegging ontruiming de sleutel ingeleverd 0 1 1 0 1 3
ontruimingen vanwege overlast 0 1 6 2 0 9
ontruimingen vanwege hennep/drugs 0 1 4 1 1 7
             
huisvesting statushouders (aantallen)            
taakstelling in personen 16 97 50 19 16 198
taakstelling beschikbare woningen 8 44 25 10 8 95
gerealiseerd in personen 9 60 52 26 15 162
beschikbaar gestelde woningen 3 17 31 11 7 69
             
passend toewijzen (%) 100,0% 97,9% 99,6% 99,3% 97,8% 98,9%
             
volkshuisvestelijk prestaties (aantallen)            
opgeleverde koop woongelegenheden 0 0 0 0 0 0
opgeleverde huur woongelegenheden 22 0 0 0 5 27
aangekochte woongelegenheden 0 0 2 0 1 3
aangekochte niet-woongelegenheden 0 1 0 0 0 1
ingrijpende verbeteringen (vanaf € 20.000) 0 94 415 0 0 509
woningen nul-op-de-meter (Stroomversnelling) 0 48 96 0 133 277
woningen toegevoegd d.m.v. transformatie 0 0 0 0 0 0
verkochte zelfstandige woongelegenheden 1 14 37 7 0 59
verkochte onzelfstandige woongelegenheden 0 0 0 0 0 0
verkochte niet-woongelegenheden 0 1 8 0 0 9
Te Woon/Koopgarant 0 0 ‑6 0 0 ‑6
gesloopte zelfstandige woongelegenheden 0 0 0 58 17 75
gesloopte onzelfstandige woongelegenheden 0 0 0 0 0 0
gesloopte niet-woongelegenheden 0 15 0 63 0 78