Lefier en haar medewerkers

Lefier en haar medewerkers

Aantal medewerkers

Op 31 december 2018 waren 362 medewerkers (2017: 365) bij Lefier in loondienst, samen goed voor 325,7 fte (2017 326,9). De afgelopen vijf  jaren nam de formatie af met 95,4 fte. Ook de komende jaren verwachten we dat de formatie verder afneemt, maar wel op veel beperktere schaal en voornamelijk door natuurlijk verloop.

In-, door- en uitstroom

  • In 2018  waren er 57 vacatures (50,5 FTE), waar 67 interne kandidaten op reageerden. Hierdoor, en door andere interne verschuivingen, vervulden 35 medewerkers tijdelijk een andere functie bij Lefier en kregen 16 medewerkers een andere, vaste functie binnen Lefier. 
  • 37 medewerkers stroomden uit. 
  • 34 medewerkers stroomden in.

Duurzaam inzetbaar

Lefier is volop in ontwikkeling om haar organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken. Voorwaarde daarvoor is aanpassingsvermogen van Lefier als organisatie en daarmee ook aanpassingsvermogen van onze medewerkers. Een organisatie ontwikkelt zich immers zo snel als de medewerkers zich ontwikkelen. De komende jaren verandert voor bijna iedere medewerker de manier van werken. Om dit goed en zorgvuldig te laten verlopen, investeert Lefier in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat deden we in 2018 bijvoorbeeld door ruim te investeerden in opleiding en trainingen, door het bieden van stagemogelijkheden en door interne medewerkers bij vacatures nadrukkelijk voorrang te geven ten opzichte van externe kandidaten. De praktijk wijst uit dat Lefier-medewerkers kansen hebben op de externe arbeidsmarkt en die ook benutten. In 2018 vertrokken 16 medewerkers naar andere werkgevers. In 2017 waren dit er 4.

Opleidingen en ontwikkeling

In 2018 volgden 139 medewerkers (35% van alle medewerkers) één of meerdere functiegerichte opleidingen, trainingen en cursussen. Daarnaast volgden 47 medewerkers (12%) loopbaangerichte opleidingen en trainingen. Dit jaar investeerde Lefier € 650.000,--  in opleidingen. Dat is 4,1% van de loonsom (2017: 3,2%).

Stage- en leerwerkplekken

Vanuit onze visie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen we ieder jaar stageplaatsen beschikbaar. In 2018 had Lefier 17 mbo/hbo/bbl -stagiairs in dienst. Daarnaast stelden we 14 werkervaringsplaatsen beschikbaar. Drie hiervan zijn ingevuld door interne medewerkers gebruik.

Ziekteverzuim

Het verzuim steeg behoorlijk: van 4,7% in 2017 naar 5,5% in 2018. De meldingsfrequentie daalde iets, van 1,0 naar 0,9. Over de gehele linie nam de verzuimduur (kort, middellang en lang) toe ten opzichte van 2017, waarbij het lange verzuim het meest steeg. Het aantal ziekmeldingen daalde van 405 in 2017 naar 370 in 2018. In 2019 gaan we het verzuim extra aandacht geven.

Doorontwikkelplan Lefier

Lefier ontwikkelt door

Met het 'Doorontwikkelplan Goed Wonen, Stabiele Basis' is Lefier in 2018 een volgende fase van de organisatieontwikkeling ingegaan. In deze fase richten we ons op het doorvoeren van de verbetersuggesties uit de laatste maatschappelijke visitatie (2016) en de doorontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Het doorontwikkelplan heeft zes ontwikkellijnen:
•    In verbinding met de omgeving
•    Maatschappelijk ondernemer
•    Inclusieve huisvester
•    Blijvende waarde
•    Duurzame inzetbaarheid
•    Slim en Slank

In 2018 stelden we onder andere de routekaart vast voor de ontwikkellijn Inclusieve Huisvester. Hierin werkten we voor de verschillende doelgroepen (wonen, wonen+ zorg, wonen+ armoede) uit welke diensten we hen specifiek aanbieden.

In het kader van Slim en Slank kreeg de filosofie van Lean werken een plek in de organisatie.

Samen met de OR besteedden we in 2018 veel aandacht aan het opstellen van ontwikkelfaciliteiten. Deze faciliteiten helpen de medewerkers van Lefier om als professional gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in het volkshuisvestelijke vak en de maatschappij waarin we actief zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat Lefier mee verandert met de dynamische wereld om ons heen. Voor alle bedrijfsprocessen vertalen we dit naar een procesverbeteringsaanpak en een opleidingsprogramma. Interne mobiliteit moedigen we aan, en we zien dat dit zijn eerste vruchten afwerpt.

Organogram Lefier